Zásady ochrany osobních údajů

Stav: 02.04.2024

 1. Jméno a adresa odpovědné osoby
  Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení na ochranu osobních údajů a ostatních národních zákonů na ochranu osobních údajů členských států jakož i ostatních ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je společnost:

  Sankyo Oilless Industry GmbH

  Itterpark 7-9

  40724 Hilden

  Německo

  Tel.:

  +49 2013 584 600

  E-Mail:

  info@de.sankyo-oilless.com

  Sito Internet:

  https://www.sankyo-oilless.de/

 2. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů odpovědné osoby je:

  Dr. Kristian Tomov

  Sankyo Oilless Industry GmbH

  Itterpark 7-9

  40724 Hilden

  Německo

  E-Mail:

  dataprotection@de.sankyo-oilless.com

 3. Všeobecná informace ke zpracování osobních údajů
  Provozovatelé těchto internetových stran berou ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a podle zákonných předpisů na ochranu osobních údajů jakož i tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
  Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze tehdy, pokud je to zapotřebí k zajištění funkčních internetových stran jakož i našeho obsahu a našich služeb. Zpracování osobních údajů uživatele se pravidelně uskutečňuje pouze po souhlasu uživatele. Výjimka je dána v případech, kdy předchozí obstarání souhlasu není z faktických důvodů možné a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy.
  Používání našich internetových stran je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů.
  Poukazujeme na skutečnost, že přenos dat v rámci internetu (např. při komunikaci prostřednictvím emailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

 4. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  Pokud si pro zpracování osobních údajů obstaráme souhlas dotčené osoby, je právním základem ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného evropského nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).
  Při zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí i pro zpracování, které je zapotřebí k provedení předsmluvních opatření.
  Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí ke splnění právní povinnosti, kterou naše společnost musí splnit, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
  V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.
  Pokud je zpracování vyžadováno k uplatnění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřeváží prvně uvedený zájem, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 5. Výmaz údajů a doba uložení
  Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile odpadne účel uložení. Uložení se nadto může uskutečnit, je-li to předvídáno evropským nebo národním zákonodárcem v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, jimž podléhá odpovědná osoba. Zablokování nebo výmaz údajů se uskuteční rovněž tehdy, uběhne-li doba uložení předepsaná uvedenými normami, ledaže je dána potřeba dalšího uložení údajů pro uzavření smlouvy nebo splnění smlouvy.

 6. Právo vznést námitku
  Z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby, které se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR.
  Odpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní údaje týkající se Vaší osoby, ledaže může prokázat povinné důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažují Vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
  Budou-li osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby za účelem takovéto reklamy, to platí rovněž pro profilování, pokud je spojeno s takovouto přímou reklamou.
  Vznesete-li námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebudou již osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracovávány pro tyto účely.
  Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas ke zpracování osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování uskutečněného na základě souhlasu do okamžiku odvolání.
  Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů jakož i právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů.

 7. Právo na informaci, opravu, výmaz a přenositelnost údajů
  Od odpovědné osoby můžete požadovat potvrzení o tom, zda jsou námi zpracovávány osobní údaje, které se týkají Vaší osoby. Existuje-li takovéto zpracování, můžete od odpovědné osoby požadovat informaci o následujících skutečnostech:

  1. účely, k nimž jsou osobní údaje zpracovávány;

  2. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

  Vůči oprávněné osobě máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracovávané osobní údaje týkající se Vaší osoby nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba bezodkladně provede opravu.
  Od odpovědné osoby můžete požadovat, aby osobní údaje týkající se Vaší osoby bely neprodleně vymazány, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně vymazat, jsou-li dány důvody podle GDPR.
  Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje týkající se Vaší osoby a je-li podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna k jejich výmazu, učiní při zohlednění dostupných technologií a implementačních nákladů přiměřená opatření, i technické povahy, aby vyrozuměla odpovědné osoby, které zpracovávají osobní údaje, že jste jako dotčená osoba požádala, aby z jejich strany byly vymazány veškeré odkazy k těmto osobním údajům nebo kopiím nebo replikacím těchto osobních údajů.
  Právo na výmaz neexistuje tehdy, pokud je zpracování zapotřebí k výkonu práva na svobodný projev názoru a informaci; ke splnění právní povinnosti, kterou vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členských států, jimž podléhá odpovědná osoba, nebo k uplatnění jiného úkolu ve veřejném zájmu nebo pokud se zpracování uskutečňuje k výkonu veřejné moci, která byla přenesena na odpovědnou osobu.
  Pokud jste vůči odpovědné osobě uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato povinna oznámit veškerým příjemcům, jimž byly zpřístupněny osobní údaje týkající se Vaší osoby, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se toto stane nemožným nebo to bude spojené s nepřiměřenými náklady. Vůči oprávněné osobě Vám náleží právo být informován o těchto příjemcích.
  Máte právo obdržet osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo poskytnout tyto údaje jiné odpovědné osobě bez omezení ze strany odpovědné osoby, které jste osobní údaje poskytli, pokud zpracování spočívá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se uskutečňuje pomocí automatizovaných postupů.
  Při výkonu tohoto práva máte dále právo požadovat, aby osobní údaje týkající se Vaší osoby byly jednou odpovědnou osobou poskytnuty přímo jiné odpovědné osobě, je-li to technicky proveditelné. Tímto nesmějí být ohrožené svobody a práva jiných osob.
  Právo na přenositelnost údajů neplatí v případě zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí pro provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se uskutečňuje při výkonu veřejné moci, která byla přenesena na odpovědnou osobu.

 8. Právo na podání stížnosti u příslušného orgánu dohledu
  Jako dotčené osobě Vám v případě porušení předpisů na ochranu osobních údajů náleží právo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu. Příslušným orgánem dohledu ohledně otázek týkajících se ochrany osobních údajů je Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů Spolkové země, v níž se nachází sídlo naší společnosti. Následující odkaz poskytuje seznam pověřenců osobních údajů jakož i jejich kontaktní údaje:
  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 9. Poskytnutí internetové strany a zřízení souborů ohledně přihlášení na server
  Poskytovatel stran získává a automaticky ukládá informace v tzv. souborech ohledně přihlášení k serveru, které nám automaticky poskytuje Váš prohlížeč. Jedná se o:

  1. typ prohlížeče / verze prohlížeče

  2. používaný operační systém

  3. referenční údaj URL

  4. hostitelské jméno přistupujícího počítače

  5. čas dotazu na server

  Údaje se ukládají rovněž v přihlašovacích souborech našeho systému. Ukládání těchto údajů společně s jinými osobními údaji uživatele se neuskutečňuje.
  Vyhrazujeme si právo dodatečně prověřit tyto údaje, zjistíme-li skutečnosti týkající se protiprávního užívání.

 10. Souhlasné prohlášení
  Pokud není dán jiný právní základ (smlouva / čl. 6 1c), uskutečňuje se ukládání osobních údajů na základě následujícího souhlasného prohlášení. Předání údajů třetím osobám se uskutečňuje pouze při stahování CAD souborů, a to našim evropským dceřiným společnostem nebo prodejním partnerům a pouze tehdy, pokud uživatel v kontaktním formuláři souhlasil s navázáním kontaktu za účelem porady a/nebo poskytnutí/zaslání individuálních informací a nabídek emailem nebo telefonicky. (Automatický) výmaz získaných údajů se uskuteční po uplynutí 6 měsíců, pokud nevznikl jiný právní základ (smlouva/čl. 6 1c). Vznikne-li obchodní vztah, budou tyto údaje vymazané až po skončení tohoto vztahu a uplynutí zákonné doby archivace. Používání Vašich osobních údajů nad tento rozsah nebo získávání dodatečných informací vyžaduje Váš výslovný souhlas. Souhlas se uskutečňuje dobrovolně a týká se osobních údajů získaných v rámci výše uvedených účelů při zohlednění předpokladů evropského nařízení na ochranu osobních údajů.

 11. Stažení CAD souborů
  Na internetové straně naší společnosti je nabízena možnost stahování technických dat prostřednictvím stažení CAD souborů. Aby bylo možné získat přístup k technickým výkresům, je zapotřebí přihlásit se prostřednictvím odpovídajícího formuláře. Údaje uvedené v tomto formuláři jsou za účelem zpracování poptávky ukládány u Profihost(https://www.profihost.com). Elektronickou adresu uvedenou ve formuláři budeme používat podle zákona na ochranu proti nekalé soutěži, a to § 7 odst. 3.1. Osobní údaje budou v závislosti na příslušnosti k odpovídající zemi předány našim odpovídajícím evropským prodejním partnerům resp. dceřiným společnostem až po Vašem souhlasu resp. udělení souhlasu, a to za účelem navázání kontaktu k vyjasnění otázek týkajících se výrobku.

 12. Kontaktní formulář
  Zasíláte-li nám poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně Vámi tam uvedených údajů uloženy na našich serverech za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Elektronickou adresu uvedenou ve formuláři budeme používat podle zákona na ochranu proti nekalé soutěži, a to § 7 odst. 3.1. Osobní údaje budou v závislosti na příslušnosti k odpovídající zemi předány našim odpovídajícím evropským prodejním partnerům resp. dceřiným společnostem až po Vašem souhlasu resp. udělení souhlasu, a to za účelem poradenství a/nebo poskytnutí/zaslání individuálních informací a nabídek prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 13. Televizní meeting prostřednictvím internetové strany
  Využijete-li pozvánky k televiznímu meetingu prostřednictvím naší internetové stránky, budou osobní údaje uložené za tímto účelem v kontaktním formuláři uložené na našich serverech. Elektronickou adresu uvedenou ve formuláři budeme používat podle zákona na ochranu proti nekalé soutěži, a to § 7 odst. 3.1. Osobní údaje budou v závislosti na příslušnosti k odpovídající zemi předány našim odpovídajícím evropským prodejním partnerům resp. dceřiným společnostem až po Vašem souhlasu resp. udělení souhlasu, a to za účelem provedení televizního meetingu v jazyce zákazníka.

 14. Údaje z newsletteru
  Chcete-li odebírat newsletter nabízený na internetové straně, potřebujeme od Vás emailovou adresu jakož i informace, které nám umožní ověření, že jste vlastníkem uvedené emailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou získávány. Tyto údaje užíváme výlučně k zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím osobám.
  Udělený souhlas s ukládáním údajů, emailové adresy jakož i jejich použitím za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat.

 15. Užívání cookies a pluginů
  Internetové strany zčásti používají tzv. cookies. Cookies na Vašem počítači nezpůsobují žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom mohli naši nabídku zaměřit na uživatele, byla efektivnější a jistější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč.
  Většina z námi užívaných cookies jsou tzv. „session-cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Jiné cookies zůstávající uložené na Vašem koncovém zařízení do okamžiku, než je vymažete. Tyto cookies nám umožňují znovu rozeznat Váš prohlížeč při další návštěvě.
  Cookies jsou ukládány v počítači uživatele a tímto jsou poskytovány naší internetové stránce. Proto také jako uživatel máte plnou kontrolu ohledně užívání cookies. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoliv vymazané. To se může uskutečnit také automaticky. Budou-li cookies pro naši stranu deaktivovány, může se stát, že již nebude možno v plném rozsahu užívat všechny funkce internetové strany.
  Internetové strany používají pluginy firmy Shopware. Nejsou používány žádné pluginy třetích poskytovatelů za účelem provádění tzv. analytických služeb internetové strany. Používané pluginy firmy Shopware podle následujícího uveřejnění podniku v souladu s ochranou osobních údajů:
  Zdroj: https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/tutorials-und-faq/dsgvo

 16. Webová analýza ze strany Matomo (dříve PIWIK)
  Na naší straně požíváme volně přístupný softwarový nástroj Matomo (dříve PIWIK) k analýze internetového chování našich uživatelů. Software umístí na počítači uživatele cookie (ohledně cookies prosím viz výše). Pokud je přistupováno k jednotlivým stranám naší internetové strany, ukládají se následující údaje:

  1. Dva bity IP-adresy přistupujícího systému uživatele.

  2. Strana, k níž je přistupováno

  3. Internetová strana, z níž uživatel přistoupil na staženou internetovou stranu (Referrer)

  4. Podstrany, které jsou staženy ze stažené strany

  5. Doba, po kterou uživatel setrval na internetové straně

  6. Četnost přístupu k internetové straně

  7. Koncové zařízení, jehož prostřednictvím bylo přistupováno na internetovou stranu

  Software přitom běží výlučně na serverech naší internetové strany. Ukládání osobních údajů uživatelů se uskutečňuje pouze tam. Předání osobních údajů se uskutečňuje pouze při stahování CAD souborů našim evropským dceřiným společnostem a prodejním partnerům a pouze tehdy, pokud uživatel v kontaktním formuláři souhlasí s navázáním kontaktu za účelem poradenství a/nebo poskytnutí/zaslání individuálních informací a nabídek prostřednictvím emailu nebo telefonu.
  Software je nastavený tak, že IP adresy nejsou ukládány v úplné podobě, nýbrž dva bity IP adresy jsou maskovány (příklad.: 192.168.xxx.xxx). Tímto způsobem již není možné přiřazení zkrácené IP adresy k přistupujícímu počítači.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analýzu internetového chování našich uživatelů. Vyhodnocením získaných údajů jsme schopni sestavit informace o používání jednotlivých komponentů našich internetových stran. To nám umožňuje stále zlepšovat naši internetovou stranu a přívětivost pro uživatele. V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem ve zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Anonymizací IP adresy je dostatečně zajištěna ochranu zájmu uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.
  Údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro naše záznamové účely. V našem případě se tak stává max. po šesti měsících, pokud nevznikne jiný právní základ (smlouva/čl. 6 1c).

 17. Ochrana proti robotům a pokusům o podvod
  Na našich webových stránkách používáme hCaptcha (hCaptcha je registrovaná ochranná známka společnosti Intuition Machines, Inc.). Na ochranu před roboty a pokusy o podvod hCaptcha nastaví cookie na počítači uživatele (cookies viz výše), jakmile se kliknutím myši aktivuje pole hCaptcha. Tato pole lze nalézt pouze ve formulářích (např. můj účet, žádost o přizpůsobení, ...).
  Vývojář hCaptcha je certifikován dle ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, SOC 2 Type II a DPF.
  Za účelem ochrany údajů nebude hCaptcha v rámci možností shromažďovat ani zpracovávat žádné osobní údaje. Pokud jsou přesto osobní údaje shromažďovány/zpracovány, jsou okamžitě vyřazeny a/nebo anonymizovány.
  Vydavatel hCaptcha provozuje mnoho regionálních serverů po celém světě. Služby jsou navrženy tak, aby zpracovávaly osobní údaje pomocí počítačů nebo síťových zařízení v těsné blízkosti koncových uživatelů. hCaptcha zpracovává metadata v hlavních datových centrech v Evropě a v případě potřeby i v USA.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje chránit naše webové stránky před roboty a pokusy o podvod. Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 18. Odpovědnost za obsah
  Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 telekomunikačního zákona odpovědni za vlastní obsahy na těchto stranách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 telekomunikačního zákona však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat předané nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech poukazujících na protiprávní činnost. Povinnosti k odstranění nebo zablokování užívání informací podle všeobecných zákonů jsou tímto nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku vědomosti konkrétního porušení práva. Při zjištění odpovídajících porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

 19. Odpovědnost za odkazy
  Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové strany třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou záruku za tyto cizí obsahy. Za obsah stran, na které je odkazováno, odpovídá vždy poskytovatel nebo provozovatel stran. Strany, na které je odkazováno, byly k okamžiku vytvoření odkazu posouzeny z hlediska možného porušování práva. K okamžiku vytvoření odkazu nebyl zjištěn protiprávní obsah. Bez konkrétních indicií porušení práva však nelze požadovat permanentní kontrolu obsahu stran, na které je odkazováno. Při zjištění porušení práva takovéto odkazy neprodleně odstraníme.

 20. Autorské právo
  Obsah a díla na těchto stranách vytvořená provozovatelem stran podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoliv způsob zhodnocení mimo rozsah autorského práva vyžaduje písemný souhlas odpovídajícího autora resp. pořizovatele. Stahování a kopírování těchto stran je povolené pouze k soukromému, nikoliv komerčnímu použití. Pokud obsah na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dbána autorská práva třetích osob. Zejména je obsah třetích osob jako takový označen. Budete-li i přesto upozorněni na porušení autorského práva, prosíme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení práva takovýto obsah neprodleně odstraníme.

Zobrazeno