Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně dat

Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a ostatních národních zákonů členských států o ochraně osobních údajů jakož i ostatních ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je:

Sankyo Oilless Industry GmbH
Itterpark 7-9
40724 Hilden
Spolková republika Německo
Tel.: +49 2013 584 600
Email: info@de.sankyo-oilless.com
Internetová stránka: www.sankyo-oilless.de

 

Jméno a adresa pověřence ochrany osobních údajů / odpovědné osoby:

Dr. Kristian Tomov
Sankyo Oilless Industry GmbH
Itterpark 7-9
40724 Hilden
Spolková republika Německo
Email: dataprotection@de.sankyo-oilless.com


Všeobecné informace týkající se zpracování dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velice vážně. S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a podle zákonných předpisů ohledně ochrany osobních údajů jakož i tohoto prohlášení o ochraně dat.

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně pouze tehdy, je-li to zapotřebí k zajištění funkčních internetových stránek jakož i jejich obsahu a výkonů. Zpracování osobních údajů našich uživatelů se pravidelně uskutečňuje pouze po souhlasu uživatele. Výjimka platí v takových případech, v nichž z faktických důvodů není možné předchozí obstarání souhlasu a zpracování dat je povoleno zákonnými předpisy.

Používání naší internetové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů.

Poukazujeme na skutečnost, že přenos dat v rámci internetu (např. komunikace prostřednictvím emailu) může vykazovat bezpečnostní rizika. Ochrana dat bez jakýchkoliv rizik před zásahem třetích osob není možná.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro naše zpracovatelské procesy osobních údajů obstaráme souhlas dotčené osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „NAŘÍZENÍ“).

Při zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ. To platí rovněž pro zpracovatelské procesy, které jsou zapotřebí pro provedení předsmluvních opatření.

Je-li zpracování osobních údajů zapotřebí ke splnění právní povinnosti, která je uložena naší společnosti, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) NAŘÍZENÍ. Pro případ, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d) NAŘÍZENÍ.

Je-li zpracování zapotřebí k uplatnění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřeváží prvně uvedený zájem, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) NAŘÍZENÍ.

Výmaz dat a doba uložení

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo dočasně odstraněny, jakmile odpadne účel jejich uložení. Uložení se nadto může uskutečnit tehdy, bylo-li to předvídáno evropským nebo národním zákonodárcem v unijních právních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, kterým odpovědná osoba podléhá. Výmaz nebo dočasné odstranění dat se uskuteční také tehdy, uplyne-li lhůta uložení stanovená uvedenými normami, ledažeby existovala potřeba dalšího uložení dat pro uzavření smlouvy nebo pro splnění smlouvy.

Právo podat námitky

Z důvodů, které vycházejí z Vaší zvláštní situace, máte právo kdykoliv podat námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby, které se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) NAŘÍZENÍ.

Odpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní údaje týkající se Vaší osoby, ledažeby prokázala kogentní důvody požívající ochrany pro zpracování dat, které převažují Vaše zájmy, práva a svobody, nebo ledaže zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Budou-li osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracovávány za účelem provádění přímé reklamy, máte právo kdykoliv podat námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby za účelem takovéto reklamy; to platí rovněž pro profilování, je-li spojeno s takovouto přímou reklamou.

Podáte-li námitky proti zpracování pro účely přímé reklamy, nebudou již osobní údaje týkající se Vaší osoby dále zpracovávány pro tyto účely.

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování dat uskutečněného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat jakož i právo na opravu, dočasné odstranění nebo výmaz těchto dat.

Právo na informaci, opravu, výmaz a přenositelnost dat

Od odpovědné osoby můžete požadovat potvrzení o tom, zda jsou z naší strany zpracovávány osobní údaje týkající se Vaší osoby. Existuje-li takové zpracování, můžete od odpovědné osoby požadovat vyrozumění o následujících informacích:

(1)  účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

(2)  kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány.

Máte právo na opravu a/nebo upřesnění vůči odpovědné osobě, pokud jsou zpracovávané osobní údaje týkající se Vaší osoby nesprávné nebo neúplné.

Odpovědná osoba neprodleně provede opravu.
Od odpovědné osoby můžete požadovat, aby neprodleně vymazala osobní údaje týkající se Vaší osoby, a odpovědná osoba je povinna tato data neprodleně vymazat, jsou-li dány důvody podle NAŘÍZENÍ.

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje týkající se Vaší osoby a je podle čl. 17 odst. 1 NAŘÍZENÍ povinna k jejich odstranění, učiní odpovědná osoba se zohledněním dostupné technologie a implementačních nákladů přiměřená opatření, a to i technické povahy, aby odpovědné osoby, které zpracovávají osobní údaje, informovala o tom, že jste jako dotčená osoba od nich požadovali výmaz veškerých odkazů k těmto osobním údajům nebo kopiím nebo replikacím těchto osobních údajů.

Právo na výmaz neexistuje, je-li zpracování zapotřebí k výkonu práva na svobodný projev názorů a informaci; ke splnění právní povinnosti, kterou vyžaduje zpracování podle práva unie nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá, nebo k vykonání úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se uskutečňuje při výkonu veřejné moci, která byla na odpovědnou osobu přenesena.

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči odpovědné osobě, je odpovědná osoba povinna sdělit všem příjemcům, kterým byly zpřístupněny osobní údaje týkající se Vaší osoby, tuto opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, ledažeby se toto ukázalo být nemožným nebo by to bylo spojeno s nepřiměřenými náklady. Vám náleží vůči odpovědné osobě právo být informován o těchto příjemcích.

Máte právo obdržet osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo poskytnout tato data jiné odpovědné osobě bez zabránění ze strany odpovědné osoby, které byly osobní údaje poskytnuty, pokud zpracování spočívá v souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) NAŘÍZENÍ nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) NAŘÍZENÍ nebo ve smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ a zpracování se uskutečňuje za pomoci automatizovaných postupů.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo docílit toho, aby osobní údaje týkající se Vaší osoby byly ze strany odpovědné osoby poskytnuty jiné odpovědné osobě, je-li toto technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob tímto nesmějí být ohroženy.

Právo na přenositelnost neplatí pro zpracování osobních údajů, které je zapotřebí k uskutečnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo se uskutečňuje v rámci výkonu veřejné moci, která byla svěřena odpovědné osobě.

Právo na stížnost u příslušného dozorového orgánu

Jako dotčené osobě Vám v případě porušení práva na ochranu dat náleží právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Příslušným dozorovým orgánem ohledně otázek týkajících se ochrany zpracování dat je zemský pověřenec spolkové země, v níž se nachází sídlo naší společnosti. Následující odkaz uvádí seznam zemských pověřenců jakož i jejich kontaktní údaje:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Poskytnutí internetové stránky a pořízení server-log-files

Poskytovatel stran získává a ukládá automaticky informace v tzv. server-log-files, které nám automaticky poskytuje Váš prohlížeč. Jedná se o:

1. Typ prohlížeče / verze prohlížeče
2. Používaný operační systém
3. Referenční údaj URL
4. Jméno přistupujícího počítače
5. Čas dotazu na server

Data jsou rovněž ukládána v logfiles našeho systému. Ukládání těchto dat společně s jinými osobními údaji uživatele se neuskutečňuje: Vyhrazujeme si dodatečně zkontrolovat tato data, pokud zjistíme konkrétní indicie ohledně neoprávněného používání.

CAD-stahování

Na stránkách podniku se nabízí možnost stahovat technická data prostřednictvím CAD – stahování. Pro získání přístupu k technickým výkresům je zapotřebí se přihlásit prostřednictvím odpovídajícího formuláře. Data uvedená v tomto formuláři jsou u nás za účelem zpracování požadavku ukládána. Tam uvedenou elektronickou poštovní adresu budeme používat podle zákona proti nekalé soutěži, § 7, odst. 3.1. Obecně nepředáváme data třetím osobám bez Vašeho souhlasu.

Kontaktní formulář

Zasíláte-li nám dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou Vaše údaje z dotazníkového formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů ukládány za účelem zpracování požadavku a pro případ následných dotazů. Tato data bez Vašeho souhlasu nepředáváme třetím osobám.

Data z informačního zpravodaje

Chcete-li odebírat informační zpravodaj nabízený na internetové stránce, potřebujeme od Vás emailovou adresu jakož i informace, které nám umožní kontrolu, že jste vlastníkem uvedené emailové adresy a souhlasíte se zasíláním informačního zpravodaje. Další data nebudou shromažďována.  Tato data používáme výlučně pro zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Udělený souhlas s ukládáním dat, emailové adresy jakož i jejich použití k zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoliv odvolat.

Používání cookies a pluginů

Internetové strany používají zčásti tzv. cookies. Cookies na Vašem počítači nezpůsobí žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku učinili zaměřenou na konkrétní preference uživatele, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odkládány ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč.

Většina z námi používaných cookies jsou tzv. „session-cookies“. Po konci Vaší návštěvy se automaticky mažou. Jiné cookies zůstávají uložené na Vašem koncovém přístroji, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují znovu poznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Cookies jsou ukládány na počítači uživatele a tímto jsou poskytovány na naší straně. Proto tedy jako uživatel také máte plnou kontrolu používání cookies. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Již uložené cookies mohou být kdykoliv vymazány. Toto se může uskutečňovat také automaticky. Jsou-li cookies pro naši internetovou stranu deaktivovány, nemohou být případně používány všechny funkce internetové strany v plném rozsahu.

Internetové strany používají pluginy firmy Shopware. Nejsou používány žádné pluginy třetích osob k provádění tzv. analytických služeb internetové strany. Používané pluginy firmy Shopware jsou podle následujícího oznámení firmy v souladu s ochranou dat:

Dlouhou dobu se u Shopware zabýváme tím, abychom ve spolupráci se známými certifikačními místy zajistili, že systém odpovídá požadavkům v květnu účinného NAŘÍZENÍ. Přitom jsme zjistili, že Shopware podle dnešního stavu vědění provozovatelům obchodů již dnes poskytuje potřebné funkce, které potřebujete, abyste mohli provést odpovídající nastavení, která vyžadují pravidla NAŘÍZENÍ. Tak tedy Shopware poskytuje např. již v regulérní dokumentaci konečného uživatele všechny potřebné nástroje, aby např. bylo možno opět ze systému odstranit osobní údaje, což je jedním ze zásadních požadavků NAŘÍZENÍ.

Zdroj: https://docs.shopware.com/de/shopware‐5‐de/tutorials‐und‐faq/dsgvo

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 německého telekomunikačního zákona odpovědní za vlastní obsah na těchto stranách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 německého telekomunikačního zákona však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zjišťovat okolnosti poukazující na protiprávní činnost. Povinnosti k odstranění nebo dočasnému odstranění užívání informací podle všeobecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Odpovídající odpovědnost v tomto rozsahu je však možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Při zjištění odpovídajících porušení práva tento obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové strany třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme převzít odpovědnost za tento cizí obsah. Za obsah odkazovaných stran odpovídá vždy odpovídající poskytovatel nebo provozovatel stran. Odkazované strany byly k okamžiku vytvoření odkazu prověřeny na možná porušení práva. Protiprávní obsah nebyl k okamžiku vytvoření odkazu zřejmý. Permanentní kontrolu obsahu odkazovaných stran však bez konkrétních indicií porušení práva nelze požadovat. Při zjištění porušení práva takovéto odkazy neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla vytvořená provozovatelem stran na těchto stranách podléhají německému autorskému práva. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas odpovídajícího autora resp. zhotovitele. Stahování a kopie této strany jsou povolené pouze pro soukromé, nikoliv komerční užití. Pokud obsah na těchto stranách nebyl vytvořen provozovatelem, je dbáno autorských práv třetích osob. Zejména jsou obsahy třetích osob jako takové označeny. Pokud bystě přesto zjistili porušení autorského práva, prosíme Vás o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení práva takovýto obsah neprodleně odstraníme.

Zobrazeno