Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1.     Rozsah platnosti

1.     Tyto prodejní podmínky se vztahují výhradně na společnosti, právnické osoby veřejného práva nebo jiné osoby veřejného práva. Podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi podmínkami, nebo se od nich odchylují, uznáváme pouze tehdy, pokud s jejich platností výslovně písemně souhlasíme.

2.     Tyto prodejní podmínky se vztahují také na všechny budoucí obchody se zákazníkem, pokud se jedná o související právní transakce.

 

2.     Nabídka a uzavření smlouvy

1.     Objednávka je považována za přijatou, pouze pokud byla písemně potvrzena společností SANKYO Oilless Industry, spol. s r.o., IČ: 46883762, sídlo Průmyslová 1109, 334 01 Přeštice (dále jen „Sankyo“), do tohoto okamžiku je nabídka považována za nezávaznou.

2.     V jednotlivých případech mají před těmito prodejními podmínkami přednost individuální písemné dohody s kupujícím (včetně vedlejších ujednání, dodatků a změn). S výhradou důkazů o opaku je pro obsah těchto dohod rozhodující písemná smlouva resp. naše písemné potvrzení.

3.     Na všechny dokumenty poskytnuté zákazníkovi v souvislosti se zadáním objednávky - a to i v elektronické podobě - ​​jako jsou např. kalkulace, výkresy atd. si vyhrazujeme vlastnická práva a autorská práva. Tyto podklady nesmějí být zpřístupněny třetím stranám, pokud zákazníkovi nedáme výslovný písemný souhlas.

 

3.     Ceny a platby

1.     Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí naše ceny ze závodu bez obalů a bez DPH v příslušné platné sazbě.

2.     Není-li dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné do 14 dnů od data fakturace.

3.     Zadržení plateb nebo započtení z důvodu jakýchkoli protinároků zákazníka, které dodavatel zpochybňuje, je vyloučeno.

4.     Platí úroky z prodlení ve výši podle českých právních předpisů. Vyhrazujeme si uplatnit vyšší škodu vzniklou nám v důsledku prodlení.

 

4.     Balení

1.     Balení bude fakturováno za cenu obalového materiálu. Vypočítané dřevěné bedny budou uhrazeny za polovinu vypočtené ceny, pokud budou vráceny zdarma a v perfektním stavu. Odchylná smluvní ujednání mají přednost.

2.     Lepenkové krabice a obaly na ochranu zboží (např. fólie, štítky, pásky atd.) nebudou odebírány zpět. Nepřebíráme náklady na likvidaci.

 

5.     Dodání / čas dodání

1.     Začátek námi stanovené dodací lhůty předpokládá včasné a řádné splnění povinností zákazníka.

2.     Pokud se zákazník dostane do prodlení s převzetím nebo pokud zaviněně porušil jiné povinnosti ke spolupráci, máme právo požadovat náhradu vzniklé škody, včetně jakýchkoli dalších nákladů. Další nároky zůstávají vyhrazeny. Jsou-li dány výše uvedené podmínky, přechází na zákazníka riziko nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení v okamžiku, kdy se dostal do prodlení s převzetím nebo do prodlení dlužníka.

3.     Případy vyšší moci, tj. nepředvídatelné události mimo naši kontrolu, např. stávky, přírodní katastrofy, provozní poruchy, pozdní dodávky od subdodavatele, zmetkovitost - v našem vlastním závodě nebo u subdodavatele - přiměřeně prodlužují dodací lhůtu, a to i tehdy, pokud k nim dojde během případného prodlení s dodáním. Částečné dodávky jsou povoleny.

4.     Smluvní partneři jsou osvobozeni od povinnosti plnění po dobu trvání poruch a v rozsahu jejich účinku. Jste povinni se navzájem neprodleně informovat o vzniku a očekávané době trvání těchto okolností a v dobré víře přizpůsobit své závazky změněným okolnostem. Pokud porucha trvá déle než 1 měsíc, je každá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit bez stanovení další lhůty.

5.     V případě zpoždění dodávky, které není námi způsobeno úmyslně nebo hrubou nedbalostí, odpovídáme za opožděné dodání za každý dokončený týden v rámci paušální náhrady za zpoždění ve výši 0,5% z ceny zpožděné dodávky, ale nejvýše 5% z hodnoty zpožděné dodávky. Jakékoli jiné nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

6.     Další kogentní zákonné nároky a práva zákazníka z důvodu zpoždění dodávky zůstávají nedotčeny, ostatní nároky zákazníka / kupujícího jsou vyloučeny.

7.     V případě dodání zvláštního provedení si vyhrazujeme právo na dodání nižšího nebo vyššího množství v rozsahu +/- 10%.

 

6.     Přechod nebezpečí škody při odeslání

1.     Pokud je zboží zasláno zákazníkovi na jeho žádost, přechází nebezpečí nahodilého poškození nebo nahodilého zhoršení zboží na zákazníka k okamžiku odeslání zákazníkovi, nejpozději však při opuštění závodu / skladu. To platí bez ohledu na to, zda je zboží odesláno z místa plnění nebo kdo nese náklady na přepravu.

2.     Pojištění dopravy se uzavírá pouze na základě pokynů a na náklady zákazníka. Pokud je zásilka zpožděna vinou zákazníka, nebezpečí škody přechází na zákazníka ode dne, kdy je zboží připraveno k odeslání. Sankyo má právo na pojištění všech možných rizik na náklady zákazníka.

 

7.     Záruka a vytknutí vad a postihy / regresní práva výrobce

1.     Záruční práva zákazníka předpokládají, že zákazník řádně splnil své povinnosti v oblasti kontroly a vytknutí vad.

2.     Nároky z titulu vad se promlčují 12 měsíců po dodání zboží, které jsme dodali našemu zákazníkovi. Zákonná promlčecí lhůta se vztahuje na nároky na náhradu škody v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, jakož i v případě poškození života, těla a zdraví, které jsou založeny na úmyslném nebo nedbalostním porušení povinností uživatelem.

3.     Společnost Sankyo odpovídá pouze za jí zaviněné vadné konstrukce nebo vadná provedení, za vady materiálu pouze do té míry, že zákazník měl vadu rozpoznat s odbornou péčí.

4.     V případě výroby podle výkresu zákazníka odpovídá Sankyo pouze za provedení podle výkresu. Je-li společnosti Sankyo přenecháno řešení konstrukčních úkolů, může být odpovědnost za vady uplatněna pouze tehdy, pokud zákazník prokáže, že výrobek společnosti Sankyo zaviněně neodpovídá všeobecnému stavu techniky.

5.     Pokud i přes veškerou vynaloženou péči má dodané zboží vadu, která již existovala v době přechodu nebezpečí škody, podle naší volby, s výhradou včasného oznámení vady, zboží opravíme nebo dodáme náhradní zboží. Vždy nám musí být poskytnuta možnost vadu odstranit v přiměřené lhůtě. Regresní nároky zůstávají výše uvedenou úpravou bez omezení nedotčeny.

6.     Pokud následné plnění selže, může zákazník - bez ohledu na jakékoli nároky na náhradu škody - odstoupit od smlouvy nebo snížit odměnu.

7.     Nároky z vad neexistují, existuje-li pouze nevýznamná odchylka od dohodnuté kvality, pokud existuje pouze nevýznamné zhoršení použitelnosti, přirozené opotřebení nebo poškození, jako při poškozeních, ke kterým dojde po přechodu nebezpečí škody v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení, nadměrného zatížení, nevhodných provozních prostředků nebo v důsledku zvláštních vnějších vlivů, které nelze podle smlouvy předpokládat. Pokud zákazník nebo třetí strana provedou neodborné opravy nebo změny, nevznikají nároky z vad ohledně těchto jednání a z nich vzniklých následků. Před vrácením zboží je třeba požádat o naše povolení.

8.     Nároky kupujícího z důvodu nákladů nezbytných pro dodatečné plnění, zejména nákladů na dopravu, přepravu, práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se náklady zvyšují, protože námi dodané zboží je následně přepraveno na jiné místo, než je místo kupujícího, ledaže přemístění odpovídá zamýšlenému použití.

9.     Regresní nároky zákazníka proti nám existují pouze v případě, pokud zákazník neuzavřel se svým zákazníkem žádné dohody, které by přesahovaly kogentní zákonné nároky z vad.

10.  Náklady vzniklé společnosti Sankyo neoprávněnou reklamací nese zákazník. Odpovědnost za vady neplatí, pokud zákazník provedl úpravy bez souhlasu společnosti Sankyo.

11.  Věcné vady musejí být písemně oznámeny neprodleně, nejpozději však do 1 týdne po dodání.

 

8.     Zrušení smlouvy

1.     Zákazník má pouze právo na předčasné ukončení smlouvy, pokud společnost Sankyo překročila jí poskytnutou přiměřenou lhůtu na odstranění vady, za kterou odpovídá, nebo pokud v takovém případě oprava nebo dodání náhradního zboží není možné, nebo pokud Sankyo odmítne odstranit takovou vadu.

2.     Ostatní nároky zákazníka jsou vyloučeny. Pokud se společnost Sankyo po uzavření smlouvy dozví, že zákazník je v nepříznivé finanční situaci, může požadovat zajištění protiplnění nebo prohlásit, že protiplnění neprovede. V posledně uvedeném případě musí zákazník společnosti Sankyo uhradit dosud vynaložené náklady a zaplatit náhradu škody za nevykonání dodávky.

 

9.     Výhrada vlastnictví

1.     Vyhrazujeme si vlastnictví dodané věci až do úplného zaplacení všech nároků z dodací smlouvy. To platí také pro všechny budoucí dodávky, i když se na ně ne vždy výslovně odkazujeme. Jsme oprávněni odebrat zakoupenou věc, pokud se zákazník chová v rozporu se smlouvou.

2.     Vlastnictví přechází na zákazníka až tehdy, pokud splnil všechny své i budoucí závazky vůči společnosti Sankyo; to platí i v případě, že zákazník zaplatil ekvivalentní hodnotu jím určených jednotlivých dodávek.

3.     Dokud na zákazníka nepřešlo vlastnictví, je zákazník povinen nakládat s nakoupenou věcí s náležitou péčí. Dokud vlastnictví ještě nepřešlo, musí nás zákazník neprodleně písemně informovat, pokud je dodané zboží zabaveno nebo vystaveno jiným zásahům jiné třetí strany. Pokud nám třetí strana nemůže uhradit soudní a mimosoudní náklady soudního řízení, odpovídá za škodu, která nám vznikla, zákazník.

4.     Zákazník má právo prodat zboží s výhradou vlastnického práva v rámci běžné obchodní činnosti. Pohledávky vůči konečnému zákazníkovi z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) zákazník tímto již nyní postupuje na naši společnost. Toto postoupení platí bez ohledu na to, zda byla zakoupená věc dále prodána bez zpracování nebo po zpracování. Zákazník je oprávněn inkasovat pohledávky z dalšího prodeje za dodavatele. Toto oprávnění můžeme kdykoli odvolat. Naše oprávnění samostatně inkasovat pohledávky zůstává nedotčeno. Nebudeme však inkasovat pohledávku, dokud zákazník splní své platební povinnosti z přijatých výnosů, nebude v prodlení s platbou a zejména nebude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo pozastavení platby.

5.     Zpracování, zapracování nebo přeměna zakoupené věci zákazníkem se vždy uskutečňuje v prospěch Sankya. V takovém případě zůstává právo zákazníka k zakoupené věci i ohledně upravené věci. Pokud je zakoupená věc zpracována s jinými věcmi, které nám nepatří, získáme spoluvlastnictví nové položky v poměru objektivní hodnoty naší zakoupené věci k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování. Totéž platí v případě smíchání. Pokud se smíchání provádí tak, že věc zákazníka má být považována za hlavní věc, je dohodnuto, že zákazník převede poměrné spoluvlastnictví na nás a výsledné výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro nás spravuje. K zajištění našich pohledávek vůči zákazníkovi, nám zákazník postupuje i takové pohledávky, které mu vzniknou vůči třetí osobě spojením zboží s výhradou vlastnictví s pozemkem; toto postoupení již nyní přijímáme.

6.     Zavazujeme se uvolnit nám náležející zajištění na žádost zákazníka, pokud jejich hodnota převyšuje zajišťované pohledávky o více než 20%.

 

10.  Souhlas se zpracováním údajů

1.     Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, platí čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) jako právní základ. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření. Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí ke splnění právní povinnosti, které podléhá naše společnost, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.

2.     Je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a, pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují tento zájem, představuje čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR právní základ pro zpracování.

 

11.  Práva subjektů údajů na informaci, opravy, výmaz a blokování

1.     Podle článku 15 GDPR máte právo získat od Sankya kdykoli informace o uložených údajích o Vaší osobě.

2.     Podle článků 16, 17, 18 GDPR můžete společnost Sankyo kdykoliv požádat o opravu, odstranění a omezení zpracování individuálních osobních údajů. Máte také právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR).

3.     Podle článku 77 GDPR máte právo kdykoli podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje nařízení.

4.     Kromě toho můžete kdykoli uplatnit své právo na vznesení námitky (čl. 21 GDPR), aniž byste uvedli důvody, a změnit nebo zcela odvolat souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucnosti.

5.     Tento souhlas splňuje požadavky: čl. 4 č. 11 GDPR; čl. 6 odst. 1 písm. 1 písmeno A; čl. 7 odst. 3, a je proto účinný. Dotazy na: info@sankyo-oilless.cz

 

12.  Místo plnění a jurisdikce

1.     Tato smlouva a celý právní vztah stran podléhají právu České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

2.     Místem plnění závazků obou stran vyplývajících ze smlouvy, včetně jakýchkoli nároků na přeměnu nebo náhradu, je sídlo společnosti Sankyo.

3.     Místem soudní příslušnosti pro soudní spory je soud příslušný dle sídla společnosti Sankyo. Společnost Sankyo je rovněž oprávněna žalovat zákazníka u jeho obecného soudu.

4.     Neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neúčinnost smlouvy o dodání jako celku.

Zobrazeno