Ochrona danych osobowych/RODO

Stan: 02.04.2024

 1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej
  Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

  Sankyo Oilless Industry GmbH

  Itterpark 7-9

  40724 Hilden

  Niemcy

  Tel.:

  +49 2013 584 600

  E-Mail:

  info@de.sankyo-oilless.com

  Strona internetowa:

  https://www.sankyo-oilless.de/

 2. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych
  Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej jest:

  Dr. Kristian Tomov

  Sankyo Oilless Industry GmbH

  Itterpark 7-9

  40724 Hilden

  Niemcy

  E-Mail:

  dataprotection@de.sankyo-oilless.com

 3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych
  Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
  Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzedniej zgody nie można uzyskać ze względów praktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.
  Z naszej strony internetowej można zazwyczaj korzystać bez podawania danych osobowych.
  Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).
  W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
  O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest związane z żywotnymi interesami osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
  Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

 5. Usuwanie danych i czas przechowywania
  Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach Unii, którym podlega osoba odpowiedzialna. Zablokowanie lub usunięcie Dane mają również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wspomniane normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy

 6. Prawo do sprzeciwu
  Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
  Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać dotyczących Ciebie danych osobowych, chyba że udowodni istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
  Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi direct mail, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią reklamą.
  Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
  Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
  Masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania w dowolnym momencie.

 7. Prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia danych
  Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli takie przetwarzanie jest dostępne, możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej następujących informacji:

  1. cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;

  2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

  Masz prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia w stosunku do osoby odpowiedzialnej, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Cię dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna niezwłocznie dokona korekty.
  Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli istnieją powody wynikające z RODO.
  Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła Twoje dane osobowe i zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązana do ich usunięcia, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, uwzględniające dostępną technologię i koszty wdrożenia. , aby przetwarzanie danych było odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.
  Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wypełnienia prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna, lub do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej organowi osoba odpowiedzialna
  Jeżeli w stosunku do osoby odpowiedzialnej skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Masz prawo wobec osoby odpowiedzialnej do otrzymywania informacji o tych odbiorcach
  Masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych, które dostarczyłeś osobie odpowiedzialnej. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur.
  Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi.
  Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej

 8. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
  Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się nasza firma. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe:
  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 9. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika serwera
  Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  1. Typ / wersja przeglądarki

  2. Używany system operacyjny

  3. URL strony odsyłającej

  4. Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  5. Czas zapytania serwera

  Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika:
  Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach nielegalnego użytkowania.

 10. Deklaracja zgody
  Przechowywanie danych osobowych odbywa się, chyba że istnieje inna podstawa prawna (umowa / art. 6 1c), na podstawie poniższego oświadczenia o wyrażeniu zgody. Dane są przekazywane stronom trzecim tylko w przypadku pobierania plików CAD do naszych europejskich oddziałów i partnerów handlowych i tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na kontakt w celu doradztwa i / lub dostarczania / wysyłania indywidualnych informacji i ofert przez email lub telefon w formularzu kontaktowym. Zebrane dane zostaną (automatycznie) usunięte po 6 miesiącach, o ile nie powstanie inna podstawa prawna (umowa / art. 6 1c). Jeśli rozwinie się relacja biznesowa, dane zostaną usunięte dopiero po zakończeniu tej relacji i ustawowym okresie przechowywania. Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie Twoich danych osobowych i zbieranie dodatkowych informacji wymaga Twojej wyraźnej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i dotyczy danych osobowych zbieranych w celach wymienionych powyżej, zgodnie z wymogami RODO UE.

 11. Pobieranie CAD
  Strona internetowa firmy oferuje możliwość pobrania danych technicznych poprzez pobranie CAD. Aby uzyskać dostęp do rysunków technicznych, należy zarejestrować się za pomocą odpowiedniego formularza. Podane w nim dane będą przechowywane przez Profihost (https://www.profihost.com) w celu realizacji zapytania. Będziemy korzystać z podanego w nim elektronicznego adresu pocztowego zgodnie z UWG §7, punkt 3.1. posługiwać się. W zależności od kraju, w którym się znajdują, dane osobowe będą przekazywane do naszego europejskiego partnera handlowego lub spółki zależnej dopiero po wyrażeniu przez Ciebie zgody lub wyrażeniu zgody w celu skontaktowania się z nami w celu wyjaśnienia pytań związanych z produktem.

 12. Formularz kontaktowy
  Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, zostaną zapisane na naszych serwerach w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Będziemy korzystać z podanego w nim elektronicznego adresu pocztowego zgodnie z UWG §7, punkt 3.1. posługiwać się. W zależności od kraju, do którego należą, dane osobowe zostaną przekazane naszym odpowiednim europejskim partnerom handlowym lub spółkom zależnym wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody lub wyrażeniu zgody w celu doradztwa i / lub dostarczenia / przesłania indywidualnych informacji i oferty drogą mailową lub telefoniczną.

 13. Spotkanie telewizyjne za pośrednictwem strony internetowej
  W przypadku skorzystania z zaproszenia na spotkanie telewizyjne za pośrednictwem naszej strony internetowej, dane osobowe zapisane w formularzu kontaktowym zostaną zapisane na naszych serwerach. Będziemy korzystać z podanego w nim elektronicznego adresu pocztowego zgodnie z UWG §7, punkt 3.1. posługiwać się. W zależności od kraju, do którego należysz, przekażemy dane osobowe do naszego odpowiedniego partnera handlowego lub spółki zależnej wyłącznie w celu przeprowadzenia spotkania telewizyjnego w języku klienta po wyrażeniu przez Ciebie zgody lub wyrażeniu zgody.

 14. Dane z Newslettera
  Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany w serwisie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn. Dalsze dane nie są gromadzone. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazuj ich osobom trzecim.
  W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera.

 15. Korzystanie z plików cookie i wtyczek
  Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.
  Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.
  Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane do naszej witryny. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. To można również wykonać automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje witryny będą mogły być w pełni wykorzystywane.
  Strony internetowe używają wtyczek Shopware. Żadne wtyczki innych firm nie są używane do wykonywania tak zwanych usług analizy witryn internetowych. Wtyczki używane przez Shopware są, zgodnie z zapowiedzią firmy, zgodne z przepisami o ochronie danych:
  Źródło: https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/tutorials-und-faq/dsgvo

 16. Analiza internetowa przeprowadzona przez Matomo (dawniej PIWIK)
  Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Matomo (dawniej PIWIK) o otwartym kodzie źródłowym, aby analizować zachowanie naszych użytkowników podczas surfowania. Oprogramowanie umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika (patrz wyżej o pliki cookie). W przypadku wejścia na poszczególne strony naszego serwisu internetowego zapisywane są następujące dane:

  1. Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika

  2. Strona, do której uzyskano dostęp

  3. Witryna internetowa, z której użytkownik wszedł na odwiedzoną witrynę internetową (strona odsyłająca)

  4. Podstrony, do których uzyskuje się dostęp z odwiedzanej witryny internetowej

  5. Czas spędzony na stronie internetowej

  6. Częstotliwość odwiedzania strony internetowej

  7. Urządzenie używane do uzyskiwania dostępu do strony internetowej

  Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach naszej strony internetowej. Dane osobowe użytkownika są tylko tam przechowywane. Dane są przekazywane stronom trzecim tylko w przypadku pobierania plików CAD do naszych europejskich oddziałów i partnerów handlowych i tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na kontakt w celu doradztwa i / lub dostarczania / wysyłania indywidualnych informacji i ofert przez email lub telefon w formularzu kontaktowym.
  Oprogramowanie jest tak ustawione, że adresy IP nie są zapisywane w całości, ale 2 bajty adresu IP są maskowane (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do komputera wywołującego.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowania naszych użytkowników podczas surfowania. Oceniając uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje o korzystaniu z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Na tych celach leży nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poprzez anonimizację adresu IP, interesy użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych są odpowiednio uwzględniane.
  Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów nagrywania. W naszym przypadku następuje to po maksymalnie 6 miesiącach, o ile nie powstała żadna inna podstawa prawna (umowa / art. 6 1c).

 17. Ochrona przed botami i próbami oszustw
  Na naszej stronie internetowej używamy hCaptcha (hCaptcha jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intuition Machines, Inc.). Aby chronić przed botami i próbami oszustwa. hCaptcha umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika (patrz wyżej pliki cookie), gdy tylko pole hCaptcha zostanie aktywowane kliknięciem myszy. Pola te można znaleźć tylko w formularzach (np. Moje konto, Poproś o personalizację, ...).
  Twórca hCaptcha posiada certyfikaty ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, SOC 2 Type II i DPF.
  Aby chronić dane, hCaptcha w miarę możliwości nie będzie gromadzić ani przetwarzać żadnych danych osobowych. Jeśli mimo wszystko dane osobowe zostaną zebrane/przetworzone, zostaną one natychmiast usunięte i/lub poddane anonimizacji.
  Wydawca hCaptcha obsługuje wiele serwerów regionalnych na całym świecie. Usługi przeznaczone są do obsługi danych osobowych przy wykorzystaniu komputerów lub urządzeń sieciowych znajdujących się w bliskiej odległości od użytkowników końcowych. hCaptcha przetwarza metadane w głównych centrach danych w Europie oraz, w razie potrzeby, w USA.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam chronić naszą stronę internetową przed botami i próbami oszustw. Cele te stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 18. Odpowiedzialność za treść
  Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnym prawem zgodnie z § 7 (1) TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

 19. Odpowiedzialność za linki
  Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie, gdy zostały połączone. Nielegalny
  Treść nie była widoczna w momencie łączenia. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

 20. Prawa autorskie
  Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Wyświetlony